Ogólne Warunki Przedłużenia Gwarancji
Ogólne Warunki Przedłużenia Gwarancji

  • 1. Warunki Przedłużonej Gwarancji są tożsame z warunkami gwarancji udzielanej przez producenta/dystrybutora danego produktu z poniższymi zmianami.
  • 2. W przypadku braku części zamiennych potrzebnych do naprawy czas naprawy może wydłużyć o czas potrzebny do ich sprowadzenia zza granicy, jednak nie dłużej niż o 30 dni.
  • 3. Koszt transportu od Klienta do serwisu i od serwisu do Klienta ponosi Klient.
  • 4. Jeśli producent/dystrybutor oferuje możliwość wydłużenia podstawowej gwarancji, to Klient jest zobowiązany skorzystać z takiego wydłużenia, a Przedłużona Gwarancja rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zakończenia się wydłużonej gwarancji producenta/dystrybutora.
  • 5. Jeśli gwarancja udzielona przez producenta/dystrybutora wymaga spełnienia dodatkowych warunków (np. okresowych przeglądów lub wymiany filtrów) to Przedłużona Gwarancja wymaga spełniania takich samych warunków w takich samych okresach czasu.
  • 6. Niezależnie od przyczyny, utrata gwarancji producenta/dystrybutora (np. zerwanie plomb gwarancyjnych, nieautoryzowane naprawy, uszkodzenia mechaniczne itp.) skutkuje utratą Przedłużonej Gwarancji.
  • 7. Nabycie Przedłużonej Gwarancji możliwe jest maksymalnie w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zakupu produktu, którego dotyczy.
  • 8. W przypadku braku możliwości naprawy z winy leżącej po stronie Sprzedawcy (np. brak części zamiennych, koszt naprawy przekraczający wartość urządzenia itp.) Sprzedawca według własnego uznania wymieni produkt na nowy wolny od wad, lub wymieni produkt na używany w stanie nie gorszym niż naprawiany produkt, lub zwróci Klientowi kwotę w wysokości odpowiadającej wartości urządzenia na dzień naprawy.